Νέοι Ευρωπαϊκοί ορίζοντες για το Γενικό Λύκειο Νιγρίτας

Πρόγραμμα Erasmus+ 2022-2023 – Πρόγραμμα Erasmus+ 2023-2025

Το Γενικό Λύκειο Νιγρίτας προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών, επιδιώκει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με στόχο να γίνουν ικανοί να διαμορφώσουν τους πολίτες του αύριο, οι οποίοι θα αποκτήσουν από το σχολείο τους τις δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες στον 21ο αιώνα, θα είναι ανοιχτοί στην διαφορετικότητα, στην πολυπολιτισμικότητα και θα επιδιώκουν την βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν στην συμμετοχή του σχολείου μας από το 2005 σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Comenius, Etwinning και Erasmus+ σε συνεργασία με πολλά Ευρωπαϊκά σχολεία. Πιο συγκεκριμένα το Γενικό Λύκειο Νιγρίτας έχει υλοποιήσει τριετές Πρόγραμμα Comenius με τίτλο <<Μία Ευρώπη, Ένα Ημερολόγιο>> την τριετία 2006-2009, υλοποιεί Προγράμματα Etwinning από το 2005 μέχρι σήμερα, υλοποίησε την προηγούμενη σχολική χρονιά το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο <<Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη>> και έχει εγκριθεί και θα ξεκινήσει την φετινή σχολική χρονιά το Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο <<S.T.E.P.S. Οι μαθητές μεριμνούν για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία>>, το οποίο θα ολοκληρωθεί την επόμενη σχολική χρονιά 2024-2025.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ <<Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη>>, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, σχετίζεται με την κατάρτιση εκπαιδευτικών του σχολείου σε πιστοποιημένους φορείς εκπαίδευσης της Ευρώπης, την ακόλουθη διάχυση των γνώσεων αυτών στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου και την εφαρμογή των νέων γνώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης. Σχετίζεται δηλαδή με την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και την ενεργό συμμετοχή τους σε δράσεις που βοηθούν τον μετασχηματισμό τους σε ενεργούς πολίτες, οπότε έχει να κάνει με τις αξίες που θα διαμορφώσουν γενικά οι μαθητές, οι οποίες θα τους ακολουθούν στην ζωή τους.

Το Πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2022 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023. Στα πλαίσια του Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις κινητικότητες εκπαιδευτικών σε ισάριθμα προγράμματα επιμόρφωσης και πραγματοποιήθηκαν περιβαλλοντικές δράσεις σε όλη την διάρκεια της χρονιάς από τους μαθητές μας με στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής και της τοπικής κοινότητας σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας.

Η πρώτη κινητικότητα σχετιζόταν με την επιμόρφωση τριών εκπαιδευτικών του σχολείου μας σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας μέσω του προγράμματος “21st century skills for teachers and students”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Amsterdam της Ολλανδίας τον Φεβρουάριο του 2023. Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης περιλάμβανε τα 4 C (Communication, Collaboration, Critical thinking, Creativity) της εκπαίδευσης, την μέθοδο της Καθολικής Σχεδίασης για την Μάθηση (Universal Design for Learning – UDL) και της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom), τρόπους παροχής κινήτρων στους μαθητές μας για μεγαλύτερη εμπλοκή στην μαθησιακή διαδικασία και τρόπους αποφόρτισης των εκπαιδευτικών και των μαθητών μεταξύ των ωρών διδασκαλίας.

Η δεύτερη κινητικότητα σχετιζόταν με την επιμόρφωση τριών εκπαιδευτικών του σχολείου μας στην Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πραγματοποιήθηκε στο Alicante της Ισπανίας τον Μάρτιο του 2023. Το αντικείμενο της επιμόρφωσης αυτής ήταν η διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και η γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας. Περιλάμβανε επιμόρφωση από τον φορέα PMS ERASMUS PLUS (PMSE+) στην Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εργασία σε ομάδες κατά την διάρκεια της επιμόρφωσης, παρουσίαση της εργασίας των ομάδων στο τμήμα και επιτόπιες επισκέψεις σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής που υλοποιούν Προγράμματα Erasmus+.

Η τρίτη κινητικότητα περιλάμβανε την επιμόρφωση τεσσάρων εκπαιδευτικών του Γενικού Λυκείου Νιγρίτας σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιθαγένεια, υλοποιήθηκε στην Valencia της Ισπανίας τον Ιούλιο του 2023. Ήταν η τελευταία κινητικότητα για το Πρόγραμμα Erasmus+ του σχολείου μας με τίτλο <<Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη>>. .

Στα πλαίσια της επιμόρφωσης αυτής υιοθετήσαμε μια παγκόσμια προοπτική για τα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης, οικολογικού αποτυπώματος, παγκόσμιας δικαιοσύνης και φτώχειας και πώς αυτά επηρεάζουν και επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή.

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης ασχοληθήκαμε με μαθητοκεντρικές δραστηριότητες, όπως ομαδικές συζητήσεις, μελέτες περίπτωσης και παιχνίδια ρόλων, τα οποία είναι κατάλληλα για χρήση στην τάξη με μαθητές διαφορετικών επιπέδων.

Στην αρχή της κάθε επιμόρφωσης γίνονταν παρουσιάσεις των σχολείων που συμμετείχαν. Να σημειωθεί ότι πολύ σημαντική και στα τρία προγράμματα επιμόρφωσης ήταν η αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητών από διάφορες χώρες που παρακολουθούσαν επιμορφώσεις του ίδιου κέντρου επιμόρφωσης με στόχο ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, καθώς και πιθανές μελλοντικές συνεργασίες. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό και την ιστορία των πόλεων που επισκέφτηκαν, με την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα.

Μετά από κάθε επιμόρφωση οι καθηγητές που συμμετείχαν οργάνωναν ενδοσχολική επιμόρφωση με σκοπό την διάχυση των νέων γνώσεων στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά προχώρησαν και στην πρακτική εφαρμογή τους σε τμήματα μαθητών του σχολείου μας. Επίσης παρουσίασαν κάποιες από τις μεθόδους και πρακτικές αυτές στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε ημερίδα καλών πρακτικών που οργάνωσαν οι σχολικοί σύμβουλοι.

Οι μαθητές σε όλη την διάρκεια της χρονιάς συμμετείχαν σε δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία. Φύτεψαν νεαρά φυτά  στην αυλή και μέσα στο κτίριο του σχολείου. Βελτίωσαν το περιβάλλον των τάξεων με την ανάρτηση εικόνων αστρονομίας, πινάκων ζωγραφικής και εικόνων του τόπου μας με φυσικό κάλλος.

Συγκέντρωσαν πλαστικά καπάκια και τα πήγαν στα ειδικά σημεία συλλογής του Δήμου. Επισκέφτηκαν την λίμνη Κερκίνη και συμμετείχαν σε Πρόγραμμα για την αειφορική διαχείριση της λίμνης του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Ποροΐων.

Περιγραφή: C:\Users\Stella\Documents\ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ\ERASMUS+\ERASMUS+ 2022-2023\30-9-2023 Περιβαλλοντικές δράσεις (1).jpg

Οργάνωσαν με το κλείσιμο του Προγράμματος αυτού την ημέρα <<Μειώνω το οικολογικό μου αποτύπωμα, σώζω τον πλανήτη>> που περιλάμβανε δράσεις όπως η συγκέντρωση παλιών βιβλίων και τετραδίων για ανακύκλωση, η καταγραφή προβλημάτων και προτάσεων των μαθητών για βελτίωση της αυλής και του κτιρίου του σχολείου και η σύνταξη επιστολής προς την διεύθυνση του σχολείου καθώς και την νέα δημοτική αρχή με προτάσεις των μαθητών όπως η τοποθέτηση εντός και εκτός του σχολικού κτιρίου κάδων ανακύκλωσης που διαθέτουν χωριστά τμήματα για τον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.

Δημοσιεύσεις για όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος αυτού υπάρχουν στην ιστοσελίδα Πρόγραμμα Erasmus+ 2022-2023 (netboard.me)

(https://stellachatzara.netboard.me/03zzfup8jerasmu/)

Το νέο Πρόγραμμα Erasmus+ του σχολείου μας με τίτλο <<S.T.E.P.S. Οι μαθητές μεριμνούν για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία>>, θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2023, αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος Erasmus+ <<Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη>> που μόλις ολοκληρώθηκε και στοχεύει στην συνειδητή και ενεργό ανάμειξη των μαθητών σε δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να γίνουν ενεργοί πολίτες, να προτείνουν δράσεις που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην πορεία προς την βιώσιμη ανάπτυξη και να συμμετέχουν σε αυτές.

Με αφορμή τις Ημέρες Erasmus 2023 και σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα Erasmus+ του σχολείου μας και την διάχυση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη σχολική κοινότητα, η παιδαγωγική ομάδα των εκπαιδευτικών υλοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές μας και τους κηδεμόνες τους το απόγευμα της Τετάρτης 11 Οκτώβρη. Ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων και των εμπειριών στα πλαίσια του Erasmus+.

Επιμέλεια κειμένου: Παιδαγωγική ομάδα Προγράμματος Erasmus+

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας άρθρου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.”.

About Author

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.
Save settings
Cookies settings