Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντικό εφαλτήριο για τους νέους προς την αγορά εργασίας. Τέσσερις στους πέντε νέους (78 %) που έλαβαν μέρος στην έρευνα είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία πρακτική άσκηση, ενώ για έναν στους πέντε (19 %) η πρώτη επαγγελματική εμπειρία τους ήταν πρακτική άσκηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, επτά στα δέκα άτομα (68 %) βρήκαν εργασία ύστερα από περίοδο πρακτικής άσκησης, και, από αυτούς, περισσότεροι από τους μισούς (39 %) υπέγραψαν σύμβαση εργασίας με τον ίδιο εργοδότη.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης αποτελούν ευκαιρία μάθησης και εύρεσης εργασίας

Η σαφής πλειονότητα των νέων Ευρωπαίων (76 %) που συμμετείχαν στην έρευνα γενικά συμφωνεί ότι κατά την πρακτική τους άσκηση έμαθαν πράγματα που είναι επαγγελματικά χρήσιμα. Το 58 % των ερωτηθέντων δήλωσε επίσης ότι ο πάροχος πρακτικής άσκησης, ή κάποιος άλλος εμπλεκόμενος οργανισμός, τους παρείχε στήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας.

Η μάθηση και η υποστήριξη αντικατοπτρίζονται στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των νέων Ευρωπαίων ήταν είτε απασχολούμενοι (68 %) ή συνέχιζαν τις σπουδές τους (18 %) έξι μήνες μετά την τελευταία πρακτική τους άσκηση, ενώ μόλις το 6 % ήταν άνεργοι.

Πιο συγκεκριμένα:

  • το 39 % των ερωτηθέντων συνέχισαν να εργάζονται για τον ίδιο εργοδότη, είτε με σύμβαση ορισμένου είτε με σύμβαση αορίστου χρόνου·
  • το 26 % των ερωτηθέντων βρήκαν θέση εργασίας σε άλλον εργοδότη (σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου)· και
  • το 4 % των ερωτηθέντων έγιναν αυτοαπασχολούμενοι.

Οι περισσότερες περίοδοι πρακτικής άσκησης διαρκούν λιγότερο από έξι μήνες

Ο αριθμός των νέων που συμμετέχουν σε μακροχρόνιες περιόδους πρακτικής άσκησης μειώθηκε από την εποχή της τελευταίας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, η οποία είχε διεξαχθεί το 2013. Αυτή τη φορά, περίπου το 11 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η τελευταία πρακτική άσκησή τους διήρκεσε περισσότερο από 6 μήνες, δηλαδή 4 % λιγότερο σε σχέση με το 2013 (15 %). Το 52 % των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα πραγματοποίησε περισσότερες από μία περιόδους πρακτικής άσκησης, ενώ το 37 % από αυτούς δήλωσε ότι έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες περιόδους πρακτικής άσκησης στον ίδιο εργοδότη.

Οι περισσότεροι από τους ασκουμένους αμείβονταν και είχαν πρόσβαση στην κοινωνική προστασία

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι πάνω από τους μισούς (55 %) νέους Ευρωπαίους που πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση έλαβαν οικονομική αποζημίωση, γεγονός που αποτελεί αύξηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του 40 % στην έρευνα του 2013. Για το 70 % των περιπτώσεων αυτών, ο εργοδότης κατέβαλε μισθό ή άλλη χρηματική αποζημίωση. Το 61 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είχε πλήρη (33 %) ή μερική (28 %) πρόσβαση στην κοινωνική προστασία κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης.

Περαιτέρω ευρήματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου

Όπως δείχνει η έρευνα, το ποσοστό των νέων Ευρωπαίων που πραγματοποιούν περιόδους πρακτικής άσκησης σε άλλη χώρα σημειώνει αύξηση: περισσότεροι από ένας στους πέντε ερωτηθέντες (το 21 %) δήλωσαν ότι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία πρακτική άσκηση σε άλλη χώρα της ΕΕ. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9 % το 2013.

Μεταξύ εκείνων που δεν πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση, το 36 % ανέφερε ότι δεν ενδιαφερόταν για συμμετοχή σε πρακτική άσκηση, το 18 % δεν μπόρεσε να βρει θέση πρακτικής άσκησης, ενώ το 16 % πίστευε ότι δεν είχε καλή ενημέρωση σχετικά με την πρακτική άσκηση· τέλος, το 10 % δεν διέθετε επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (48 %) γενικά συμφωνούν ότι οι νέοι που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα ή από οικογένειες μεταναστών έχουν πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης με άλλους —πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι η έρευνα δεν παρέχει καμία ένδειξη για το υπόβαθρο των ερωτηθέντων. Το 46 % των ερωτηθέντων γενικά συμφωνεί ότι οι νέοι με αναπηρία έχουν πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης.

Ιστορικό

Το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο διερεύνησε την αντίληψη των νέων όσον αφορά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική άσκηση. Από τις 15 έως τις 24 Μαρτίου 2023, 26 344 άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών από όλα τα κράτη συμμετείχαν στην έρευνα διαδικτυακά. Η έρευνα αυτή αποτελεί συνέχεια της έρευνας του 2013 σχετικά με την πρακτική άσκηση. 

Λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ και των μεθοδολογικών περιορισμών, τα αποτελέσματα αυτού του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου δεν μπορούν πάντα να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τα διαφορετικά είδη πρακτικής άσκησης, όπως π.χ. την πρακτική άσκηση που αποτελεί μέρος ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, την πρακτική άσκηση που αποτελεί μέρος των επίσημων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκείνη που είναι υποχρεωτική για την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ή την πρακτική άσκηση στην ελεύθερη αγορά, η οποία είναι ανεξάρτητη από τέτοιου είδους πλαίσια.

Οι συγκρίσεις των νέων στοιχείων με την έρευνα του 2013 μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε ορισμένες τάσεις. Ωστόσο, οι τάσεις αυτές πρέπει να ερμηνευτούν με κάποια επιφύλαξη, λόγω των διαφορών στη μέθοδο και στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε. Επιπλέον, οι μέσοι όροι που υπολογίστηκαν για το 2013 περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ δεν περιλαμβάνουν την Κροατία.

Η Επιτροπή επεξεργάζεται μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση αυτής της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου με πρόσθετες λεπτομέρειες, αυτό και σε επίπεδο κρατών μελών. Τα πορίσματα της έρευνας, μαζί με τα αποτελέσματα πρόσφατης αξιολόγησης, θα τροφοδοτήσουν την προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας της Επιτροπής, η οποία αφορά την επικαιροποίηση του πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση, ως βασικό παραδοτέο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων.

Η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης έχει ως στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση και την ανεργία στην απασχόληση, μέσω ποιοτικών περιόδων πρακτικής άσκησης οι οποίες βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και τους επιτρέπουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Η σύσταση αυτή συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, όπως είναι οι ενισχυμένες εγγυήσεις για τη νεολαία.

About Author

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα μας επιτρέψει να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες.
Save settings
Cookies settings